Forside

Introduktion

Referencer

Byggerier

Dokumentation

Mekanisk

Brand

Miljø

Sikkerhed

Støj

Energi

Produktstandarder

Søgning

Dokumentation af Egenskaber

Få dine egne rapporter med i samlingen. Download registrerings-blanketten, udfyld den og send den sammen med en
PDF -udgave af rapporten (alternativt en Word 8/97 fil) til Peder.Fynholm@teknologisk.dk.

Rapport Registreringsblanket


Den igangværende dokumentation af egenskaber for massive elementer anvendt i byggeri er på denne web-site organiseret efter de seks væsentlige krav fra EU's byggevaredirektiv. Materialet er præsenteret i form af forskellige typer af rapporter - rekvirerede prøvninger og projekt-rapporter fra Teknologisk Institut, eksamens- og studenteropgaver fra BYG·DTU og andre typer.

Organiseringen af dokumentationsmaterialet - svarende til byggevaredirektivets seks væsentlige krav - skyldes, at det er indenfor disse områder, der skal foreligge dokumentation for byggematerialers egenskaber, når byggematerialet skal godkendes til anvendelse i byggeri og CE-mærkes, jævnfør Bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer, BEK nr 118 af 13/03/2002 .

På dansk foreligger byggevaredirektivet i form af BEK nr 118 af 16/02/1998: Bekendtgørelse om ikrafttræden af EF-direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer med de ændringer, som følger af EF-direktiv om ændring af bl.a. EF-direktiv om byggevarer . Denne bekendtgørelsen er gennemførelsen af EU's byggevaredirektiv (Construction Products Directive, CPD) 89/106/EØF fra 1988 med ændringer, som følger af direktivet 93/68/EØF. Bekendtgørelsens bilag I indeholder en beskrivelse af de seks væsentlige krav.

DE 6 VÆSENTLIGE KRAV FRA BYGGEVAREDIREKTIVET

Med byggevarerne skal der kunne opføres bygværker, der (både i deres helhed og i dele heraf) er egnet til brug ud fra et økonomisk synspunkt, og som i denne forbindelse opfylder nedennævnte væsentlige krav, når sådanne bygværker er omfattet af forskrifter, der indeholder sådanne krav. Disse krav skal med forbehold af normal vedligeholdelse være opfyldt gennem en økonomisk rimelig levetid. Ved opstillingen af kravene er der generelt taget hensyn til normale påvirkninger.

1 Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet

Bygværket skal være konstrueret og opført på en sådan måde, at de påvirkninger, det vil kunne komme ud for under opførelse og brug, ikke fremkalder nogen af følgende skader:

 • a) sammenstyrtning af hele bygværket eller dele heraf
 • b) større deformationer i uacceptabelt omfang
 • c) beskadigelse af andre af bygværkets dele eller af installationer eller fast udstyr, som følger af en større deformation af de bærende dele
 • d) beskadigelse ved ydre påvirkning, som ikke står i et rimeligt forhold til den oprindelige årsag.

2 Brandsikring

Bygværket skal være konstrueret og opført på en sådan måde, at følgende krav kan opfyldes i tilfælde af brand:

 • man skal kunne regne med bygværkets bæreevne i et bestemt tidsrum
 • udvikling og spredning af ild og røg inde i selve bygningen skal være begrænset
 • ilden må kun i begrænset omfang kunne brede sig til nabobygninger
 • de personer, der befinder sig i bygningen, skal kunne forlade denne eller evakueres på anden måde
 • redningsmandskabets sikkerhed skal være taget i betragtning.

3 Hygiejne, sundhed og miljø

Bygværket skal være konstrueret og opført på en sådan måde, at det ikke udgør nogen risiko af hygiejne- eller sundhedsmæssig art for beboere eller naboer på grund af bl.a. følgende:

 • afgivelse af giftige gasser
 • tilstedeværelse af farlige partikler eller gas i luften
 • farlig stråling
 • forurening eller forgiftning af vand eller jord
 • mangelfuld udledning af spildevand, røg og fast eller flydende affald
 • fugtdannelse i dele af bygværket eller på overflader inden i dette.

 

4 Sikkerhed ved anvendelsen

Bygværket skal være konstrueret og opført på en sådan måde, at anvendelsen heraf ikke indebærer en uacceptabel risiko for drifts- eller arbejdsulykker såsom glidning, fald, sammenstød, forbrændinger, elektriske stød og forvoldelse af eksplosionsskader.

 

 

5 Beskyttelse mod støjgener

Bygværket skal være konstrueret og opført på en sådan måde, at den støj, der opfattes af personer i bygningen eller i nærheden, holdes nede på et sådant niveau, at det ikke frembyder nogen sundhedsfare, og at de pågældende personer kan sove, hvile og arbejde under tilfredsstillende forhold.

 

 

 

6 Energibesparelser og varmeisolering

Bygværket og dets varme-, køle- og ventilationsanlæg skal være konstrueret og udført på en sådan måde, at energiforbruget ved anvendelse heraf er moderat under hensyn til stedets klimatiske forhold og til beboerne.